ОБУЧЕНИE ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ПРОДУКТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

Основание за провеждане

Закон за защита на растенията (ЗЗР);

Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита.

Обучението е задължително за:

Земеделски производители, фермери, зеленчукопроизводители, овощари.

Форми на провеждане на обучението

ДИСТАНЦИОННА – онлайн чрез платформата Moodle;

ПРИСЪСТВЕНА – в учебен кабинет на ЦПО при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19..

Издаван документ

Удостоверение за професионално обучение

Плащане – по банковата в полза на:

„СТИЛ - АЛТЪНДЖИЯН” ЕООД;

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.Бургас,

IBAN: BG46UNCR70001520657572; BIC: UNCRBGSF

  zapisvane