zanas     

     Център за професионално обучение /ЦПО/ е институция, която има право да осъществява обучение за придобиване на професионална квалификация.

      Центърът за професионално обучение към „СТИЛ – АЛТЪНДЖИЯН” ЕООД осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, Кодекса на труда и други нормативни актове, отнасящи се до квалификацията, преквалификацията и придобиването на професионална квалификация.

ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В НАШИЯ ЦЕНТЪР СА:

1.     Обучение за придобиване на професионална квалификация по професия;

2.     Обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия;

3.     Обучение по ключова компетентност, което включва:

  √ Чуждоезиково обучение (английски, немски, руски);

  √ Компютърно обучение за работа със специализиран софтуер;

4.     Усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или по част от професия;

5.     Валидиране на професионални знания, умения и компетентности;

6.     Разработване на проекти за обучение;

7.     Изпълнение на проекти за обучение.

 

ИСТОРИЯ                 

1994 г. – основан ЕТ „СТИЛ – САРКИС АЛТЪНДЖИЯН”;

2003 г. – лицензиран Център за професионално обучение към ЕТ „СТИЛ – Саркис Алтънджиян”, Лицензия № 200312125,

                   издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/;

2008 г. – вписване на ЕТ „СТИЛ – САРКИС АЛТЪНДЖИЯН” в търговския регистър от Агенцията по вписвания;

2012 г. – основан „СТИЛ – АЛТЪНДЖИЯН" ЕООД като правоприемник на ЕТ „СТИЛ – САРКИС АЛТЪНДЖИЯН”;

2012 г. – лицензиран е Центърът за професионално обучение към „СТИЛ – АЛТЪНДЖИЯН" ЕООД Лицензия № 2012121012,

                   издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

2014 г.

  cipo  

 Центърът за информация и професионално ориентиране е структурно звено към „СТИЛ – АЛТЪНДЖИЯН” ЕООД и осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, Кодекса на труда, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за висшето образование, Закона за народната просвета, Национални програми и стратегии и други нормативни актове, отнасящи се до изпълнение на заложените цели и задачи.

Дейностите, предлагани в нашия център са в следните направления:

  1. Професионално консултиране;
  2. Професионално ориентиране;
  3. Юридически консултации;
  4. Психологическа помощ и мотивиране.

Основните задачи на ЦИПО са:

  1. Информиране, съветване и консултиране на лица относно тяхната кариерна ориентация;
  2. Селектиране на нуждаещите се от професионално консултиране и информиране;
  3. Оценка на капацитета, компетенциите и интересите на лица за вземане на решения за образование, обучение и работа;
  4. Създаване на партньорски отношения с местни стопански и нестопански организации, обучителни организации, работодатели, органи на централната и местната власт;
  5. Организиране на кръгли маси, семинари, работни срещи и други по проблемите на професионалното обучение, заетостта и безработицата;
  6. Създаване на условия за повишаване квалификацията на екипа на центъра.