ОБУЧЕНИЯ ЗА ОТГОВОРНИЦИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Основание за провеждане

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.

Обучението е предназначено за:

лица, провеждащи инструктажи по пожарната безопасност, длъжностни лица по здраве и безопасността при работа