zanas     

ЗА НАС

Център за професионално обучение /ЦПО/ е институция, която има право да осъществява обучение за придобиване на професионална квалификация.

Центърът за професионално обучение към „СТИЛ – АЛТЪНДЖИЯН” ЕООД осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, Кодекса на труда и други нормативни актове, отнасящи се до квалификацията, преквалификацията и придобиването на професионална квалификация.

ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В НАШИЯ ЦЕНТЪР СА:

1.     Обучение за придобиване на професионална квалификация по професия;

2.     Обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия;

3.     Обучение по ключова компетентност, което включва:

  √ Чуждоезиково обучение (английски, немски, руски);

  √ Компютърно обучение за работа със специализиран софтуер;

4.     Усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или по част от професия;

5.     Валидиране на професионални знания, умения и компетентности;

6.     Разработване на проекти за обучение;

7.     Изпълнение на проекти за обучение.

     

                                 ИСТОРИЯ

1994 г. – основан ЕТ „СТИЛ – САРКИС АЛТЪНДЖИЯН”;

2003 г. – лицензиран Център за професионално обучение към ЕТ „СТИЛ – Саркис Алтънджиян”, Лицензия № 200312125, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/;

2008 г. – вписване на ЕТ „СТИЛ – САРКИС АЛТЪНДЖИЯН” в търговския регистър от Агенцията по вписвания;

2012 г. – основан „СТИЛ – АЛТЪНДЖИЯН" ЕООД като правоприемник на ЕТ „СТИЛ – САРКИС АЛТЪНДЖИЯН”;

2012 година – лицензиран е Центърът за професионално обучение към „СТИЛ – АЛТЪНДЖИЯН" ЕООД Лицензия № 2012121012, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.