Обучение на длъжностни лица, провеждащи инструктажи и членове на КУТ/ ГУТ

В съответствие с изискванията за задължително ежегодно обучение на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите

Предназначено за:

 • Длъжностните лица по безопасност и здраве при работа.
 • Лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажи.
 • Членовете на Комитетите и Групите по условия на труд.

Обучението е с продължителност 1 ден и може да се проведе с група от 4 до 12 обучаеми.

Освен изпълнението на нормативните изисквания, извършваното от нас вътрешнофирмено обучение помага на длъжностните лица и лицата, определени да извършват инструктажи да разберат същността, целта и логиката на изискванията за осигуряване на здраве и безопасност при работа, да научат как на практика да извършват дейностите по инструктаж на работещите, тяхната последователност и кои са основните документи, с които се доказва изпълнението на законовите и подзаконови изисквания.

 

Водещи на обучението

Обучението на длъжностните лица по здравословни и безопасни условия на труд и лицата, определени да извършват инструктажи се провежда от специалисти по ЗБУТ.

 

Програма на обучението

Обучението „Безопасност и здраве при работа“ включва шест теми, от които първата е задължителна – „Актуална нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд“. Останалите пет теми се избират от клиента, а именно:

 1. Фирмена документация по безопасност и здраве при работа.
 2. Дейност на КУТ/ГУТ, регламентиране и документиране на дейността.
 3. Организация и документиране на дейностите по обучение и инструктажи в предприятието.
 4. Практическо приложение на оценката на риска. Планиране на мерки и изготвяне на програма за ограничаване и намаляване на риска.
 5. Физични фактори на работната среда – въздействие, нормативни изисквания, периодичност на измерванията.
 6. Химични фактори и прах – въздействие, нормативни изисквания, периодичност на измерванията.
 7. Физиологични фактори – ергономия, нормативни изисквания, мерки за защита.
 8. Безопасна поддръжка. Изисквания за документиране на дейностите по поддръжка на машините и съоръженията. Специфични изисквания при поддържане и ремонт на електрокари и мотокари, при поддръжка на автомобили. Специфични изисквания при използване на стелажи.
 9. Изисквания на нормативните актове за изготвяне на аварийни планове и реагиране при извънредни ситуации.
 10. Осигуряване на безплатно работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства – задължения на работодателя и работещите. Изготвяне на списък, определяне на сроковете за износване.
 11. Трудови злополуки – разследване, деклариране, регистриране.
 12. Задължения на работодателя при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време, медицински прегледи.
 13. Задължения на работодателя за трудоустрояване – определяне на места за трудоустрояване, проблеми и решения при трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, специална закрила на лицата с намалена работоспособност.
 14. Специална закрила на някои категории работници и служители.
 15. Работа на открито – изисквания за защита на работещите. Мерки за намаляване на риска.
 16. Съхранение на опасни химични вещества и смеси (темата въвежда в изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси).
 17. Ергономия при работа с компютър.
 18. Ръчна работа с тежести.
 19. Психосоциални фактори. Работоспособност, умора, стрес. Оценка на риска.
 20. Здраве и безопасност при работа в офиси.
 21. Шум – въздействие и начините за предпазване от него.
 22. Изисквания за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи.
 23. Рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа – специални изисквания за защита на работещите.
 24. Потенциaлен риск от експлозивна атмосфера – специални изисквания за защита на работещите.
 25. Физиологични режими на труд и почивка – задължения на работодателя. Правила.

При желание на клиента могат да се представят и обсъждат други теми , свързани с организация на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд.

 

Подготовка на обучението, място на провеждане и продължителност

Вътрешно-фирменото обучение “Безопасност и здраве при работа на практика”, предназначено за длъжностни лица по БЗР, лицата, опредени да извършват инструктажи и членове на КУТ/ГУТ се провежда в 1 ден в населено място, което е най-удобно за участниците.

В нашите вътрешно-фирмени обучения по ЗБУТ, ние говорим за Вас и Вашите дейности.

При подготовката на обучението се извършва запознаване с дейността на клиента, оглед на работни места и друга информация, чрез която специализираме темите, практическите упражнения и дискусиите за фирмата, в която се извършва обучението.

Минималната продължителност е шест учебни часа, но е възможно да продължи и повече в зависимост от дискутираните теми. Обучението е наситено с примери, дискусии, презентации и практически задачи.

Обучението „Безопасност и здраве при работа“ може да се проведе както с групи от от 4 до 12 участника за фирми с голям брой Комитети и/или Групи по условия на труд и лица, провеждащи инструктажи.