ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

2014-2020 г.

От 01-09-2016г. стартират дейностите по проект „Активиране и интегриране на пазара на труда на младите хора в община Приморско“ с бенефициент Община Приморско, където „Стил-Алтънджиян: ЕООД е партньор по проекта, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002-0111-C01.

Цели на проекта:

-  Устойчиво интегриране на пазара на труда на младежите до 29-годишна възраст вкл. от Община Приморско, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение и не са регистрирани като безработни лица в АЗ;

-  Увеличаване броя на икономически неактивните младежи на възраст до 29 год. от Община Приморско, извън образование и обучение , които са получили предложение за обучение и работа;

-  Активиране и интеграция в заетост на младежи на възраст до 29 год. от Община Приморско, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в АЗ;

-  Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включването им в продължителна заетост или обучение, придобиване на професионални умения и квалификация и шанс за работа.

Целева група:

Икономически неактивни младежи до 29 години, които не са в образование или обучение и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” през предходните 12 месеца;

Икономически неактивни младежи до 29 години, които да са били извън заетост или образователната система за минимум 4 месеца.

Основни дейности:

  1. Професионално ориентиране и активиране;
  2. Мотивационно обучение;
  3. Професионално обучение за придобиване на квалификация по професия „Работник в озеленяването”, специалност "Озеленяване и цветарство";
  4. Назначаване на работа на успешно завършилите обученията младежи.

Период на изпълнение: 01.09.2016 - 31.10.2017г.

Бюджет на проекта: 230 105.77 лв.

Проект BG05M9OP001-1.002-0111-C01 „Активиране и интегриране на пазара на труда на младите хора в община Приморско”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------