ПРОЕКТ „Ш@НС ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

Код на операцията BG051PO001-1.1.01 – ПОВИШАВАНЕ ЗАЕТОСТТА НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ТРАЙНОТО ИМ ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

  1. ВИД НА ОБУЧЕНИЕТО: Обучение по информационни и комуникационни технологии
  1. БРОЙ НА МЛАДЕЖИТЕ СТАРТИРАЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ИКТ:

-  Брой младежи – 140;

-  Процент – 100%;

  1. БРОЙ НА МЛАДЕЖИТЕ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ИКТ:

-   Брой младежи – 132;

-   Процент – 94%

  1. ИЗПЪЛНЕН ХОРАРИУМ ОТ ЧАСОВЕ:

-   Учебни часове за една учебна група – 150;

-   Брой учебни групи – 12;

-   Общ брой учебни часове – 1800

  1. ОБХВАТ НА ОБУЧЕНИЕТО: област Ямбол

-     Място на обучението: гр. Ямбол, гр. Елхово;

-     Обучавани: Безработни младежи до 29 годишна възраст, регистрирани и насочени от ДБТ Ямбол и ДБТ Елхово;