ЦПО СТИЛ” представя своя опит в разработването, изпълнението и управлението на проекти като водеща организация и като асоцииран партньор:

ü  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”:

  1. Договор: ESF-2101-02-01001Квалификационни услуги и обучение на заети лица по професия Оператор в производството на облекло, специалност Производство на облекло от текстил в „Динатекс България” ООД /Водеща организация/;
  2. Договор: ESF-2101-02-02002 “Квалификационно обучение на заети лица по специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания” /Партньор/;
  3. Договор: ESF-2101-02-02003 „Повишаване на производителността и адаптивността, чрез обучение на заетите лица в „Термал Инженеринг” ООД” /Партньор/;
  4. Договор: ESF-2101-02-04001 „Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация по Професия: „Оператор в производството на облекло”, код: 54205; Специалност: „Производство на облекло от текстил”, код: 5420501; Втора степен на професионална квалификация /Партньор/;
  5. Договор: ЕSF-1104-04-01001 Схема за безвъзмездна помощ: Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" BG051PO001-1.1.04 /Партньор/;
  6. Договор: ESF-2102-02-02006 „Повишаване на качеството на работна сила и качеството на обслужване чрез квалификационно обучение на заети лица в Медицински център „СВЕТА СОФИЯ”, ООД” /Партньор/;
  7. Договор: ESF-2102-02-02008 „Повишаване на качеството на работна сила и качеството на обслужване чрез квалификационно обучение на заети лица” /Партньор/;
  8. Договор: ESF-2102-02-02010 „За едно успешно начало” /Водеща организация/;