Кандидатите, желаещи да се обучават в Центъра за професионално обучение могат да бъдат лица, отговарящи на изискванията на чл.14 от Закона за Професоиналното Образование и Обучение.

Чл.14. (1) Изискванията към кандидатите, желаещи да се включат в програмите за професионално образование и професионално обучение, се отнасят за минимална възраст, здравословно състояние, входящо образователно равнище и входящо квалификационно равнище.

(2) Минималната възраст на кандидата в годината на кандидатстването е13 г. за училищата и 16 г., когато обучението се извършва в друга обучаваща институция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Изискванията се определят с наредба на министъра на здравеопазването след съгласуване с министъра на образованието и науката.

(4) (Изм.- ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм.- ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Входящото образователно равнище на кандидата е завършен клас от основното или средното образование, завършена степен на образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

(5) Входящото квалификационно равнище на кандидата е придобитата степен на професионална квалификация, изисквана за включване в програма Е.:

Кандидатите за обучение подават в ЦПО следните документи:

  1. Заявление - Декларация (по установен образец) за приемане за обучение, което може да изтеглите от тук ;
  2. Документи за завършено образователно и квалификационно равнище;
  3. Актуална снимка (може и на електронен носител - формат *.jpg);
  4. Медицинско свидетелство.