cipo

      

      Центърът за информация и професионално ориентиране е структурно звено към „СТИЛ – АЛТЪНДЖИЯН” ЕООД и осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, Кодекса на труда, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за висшето образование, Закона за народната просвета, Национални програми и стратегии и други нормативни актове, отнасящи се до изпълнение на заложените цели и задачи.

Дейностите, предлагани в нашия център са в следните направления:

  1. Професионално консултиране;
  2. Професионално ориентиране;
  3. Юридически консултации;
  4. Психологическа помощ и мотивиране.

Основните задачи на ЦИПО са:

  1. Информиране, съветване и консултиране на лица относно тяхната кариерна ориентация;
  2. Селектиране на нуждаещите се от професионално консултиране и информиране;
  3. Оценка на капацитета, компетенциите и интересите на лица за вземане на решения за образование, обучение и работа;
  4. Създаване на партньорски отношения с местни стопански и нестопански организации, обучителни организации, работодатели, органи на централната и местната власт;
  5. Организиране на кръгли маси, семинари, работни срещи и други по проблемите на професионалното обучение, заетостта и безработицата;
  6. Създаване на условия за повишаване квалификацията на екипа на центъра.